Затвори
Моят профил
Моята Количка

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "PUHCHE.COM”

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Флъфи” ЕООД, наричано по-долу "PUHCHE.COM”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн http://PUHCHE.COM (наричани по-долу Потребители), от друга.

„Флъфи” ЕООД,Д е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206235516 със седалище и адрес на управление: гр. София 1510, район р-н Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 71, вх. Д, ет. 7, ап. 108, имейл aдрес: [email protected], телефон: +359 878 557 526;

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://PUHCHE.COM (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://PUHCHE.COM всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „PUHCHE.COM” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "PUHCHE.COM”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „PUHCHE.COM”.

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяна от „PUHCHE.COM” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. „PUHCHE.COM” е сайт, на който Потребителите имат възможност да се регистрират и да закупуват стоки и услуги, предлагани от Доставчиците на стоки и услуги.

(2) „PUHCHE.COM” е онлайн магазин, от който може да закупувате продукти и услуги.

(4) Потребителите заплащат всички продукти и услуги по избран от тях метод, наложен платеж, банков път или електронно разплащане.

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 3 (1) „PUHCHE.COM” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на http://PUHCHE.COM и на IP адреса на Потребителя.

(2) „PUHCHE.COM” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, данни за здравето, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „PUHCHE.COM”.

(3) Потребителите на сайта изрично и недвусмислено се съгласяват да предоставят данни за своите покупки или желания за ползване на услуги от „PUHCHE.COM” с цел да ползват предлаганите от Доставчиците на услуги и продукти. [ЕА1] 

(4) Потребителите могат по всяко време да преустановят изпращането на лични данни отнасящи се за здравето им, както и да поискат изтриването на такива данни.

 

Чл. 4 (1) „PUHCHE.COM” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „PUHCHE.COM” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “PUHCHE.COM” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

 

Чл. 5 (1) „PUHCHE.COM” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени).

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор.

 

Чл. 6 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „PUHCHE.COM”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ или РЕГИСТРАЦИЯ или ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „PUHCHE.COM”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „PUHCHE.COM” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “PUHCHE.COM” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „PUHCHE.COM” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “PUHCHE.COM” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

 

Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „PUHCHE.COM”.

(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „PUHCHE.COM”.

(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „PUHCHE.COM”.

(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „PUHCHE.COM” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

 

Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите и стоките, предоставяни чрез сайта на „PUHCHE.COM”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „PUHCHE.COM”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 9 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „PUHCHE.COM” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „PUHCHE.COM” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „PUHCHE.COM”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „PUHCHE.COM”, „PUHCHE.COM” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „PUHCHE.COM”.

 

Чл. 10 (1) „PUHCHE.COM” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) „PUHCHE.COM” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „PUHCHE.COM” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

ОРГАН, РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Чл. 11. Орган, регулиращ дейността на „PUHCHE.COM“ е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

-        Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

-        тел: 02/91-53-518

-        email: [email protected]

-        адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 12 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 13 (1) „PUHCHE.COM” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „PUHCHE.COM” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 14 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОРЪЧКИ

Обслужване на нова поръчка

След създаване на нова поръчка, вие ще получите потвърдителен и-мейл с избраните от вас артикули, както и тяхната цена.

След получаване на вашата поръчка от администратор на магазина тя ще бъде обработена по стандарт и изпратена според вашия метод на доставка.

Начини на плащане и доставка

Цената, която ще платите, е цената, посочена в кошницата на онлайн магазина и в имейла Ви за потвърждение. Тези цени са с включен ДДС и общата цена е цената, която ще платите. При получаване на потвърждението по електронна поща проверете дали сте напълно доволни от цената на поръчаните стоки. Ако желаете  фактура попълнете необходимите данни. 

Видове начини на плащане:

  • С дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал
  • Плащане с банков превод
  • Плащане с наложен платеж
  • Плащане през ePay.bg
  • Плащане в офиси на Изипей (EasyPay)

Цени на доставка:

БЕЗПЛАТНО за всички поръчки над 400.00лв, за всички поръчки под 400.00лв. доставка 10.00лв.

Иформация за експедицията на готовата поръчка ще получите на посочения от вас и-мейл в деня на изпращането. 

Сроковете на доставка са в рамките на 2-3 работни дни, считано от деня  потвръждаване на самата поръчк.

При поръчки, които се подават от по-малки населении места, е възможно забавяне поради факта че куриерските фирми обслужват тези селища 2-3 пъти седмично.
При пратки с дължина над 3.50 метра също е възможно забавяне на доставката с 3-4 дни, поради нуждата от по-специално транспортно средство, което обслужва фабриката само в определени дни на седмицата. 
Длъжни сме да предупредим нашите клиенти от много малките села или махали, че при дължина на пратката над 3.50 метра е възможно куриерските фирми да откажат доставката до клиента. В такива случаи пратката се доставя до най-близкия офис на куриерската фирма.

Доставките с куриер се извършват от 9:00 до 18:00 часа в работен ден. 

 

Анuлиране и връщане на поръчка

За да приложи правото си за рекламация потребителя е длъжен да изпрати и-мейл към търговеца „PUHCHE.COM” ([email protected]) със следните данни:

Име фамилия: ……………………………………………………………………

Телефон за контакт: ……………………………………………………………

Номер на поръчката: ……………………………………………………………

Стока/и от поръчката: ……………………………………………………………

Дата на получаване: ……………………………………………………………

Причина за връщане: ……………………………………………………………

“PUHCHE.COM” възстановява всички суми, платени от Клиента, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиентът да се откаже от договора.“PUHCHE.COM” е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Клиентът при първоначалната трансакция, освен ако Клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Клиентът. Tранспортните разходи при връщането на стоката са за сметка на Клиента.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. “PUHCHE.COM” запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена, с липсващи аксесоари да прецени дали да приеме върнатата стока.

* На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ намалена стойност на закупената стока. ТЪРГОВЕЦЪТ намалява от заплатената сума 25% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност.  

 

 

Политика за „бисквитки“

Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

 

Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни "бисквитки"

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

"Бисквитки" на трета страна

На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.


 [ЕА1]Да се направи такъв чекбокс при регистрацията и да се запазва лог файл, който да показва, че потребителят се е съгласил чрез маркирането на чекбокса.